Technology v. Thinking, aka Photo Radar v. Savvy driver.